manager_logo_lletra Prova'l Uneix-te
Entrar amb Facebook

Avís Legal i Condicions d'ús

Objecte i informació general

El present document té per objecte establir les Condicions d'Ús del portal "www.clashofclansmanager.com", anomenat "clashofclansmanager" i d'ara endavant el "Portal".

El titular del Portal, d'ara endavant el "Titular", es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'Ús amb l'objectiu d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals del mercat.

L'ús per part de l'Usuari de qualsevol dels serveis del Portal suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions d'Ús en la versió publicada a la present pàgina web en el moment en què l'Usuari accedeixi al Portal.

Objectiu del Portal

El portal "www.clashofclansmanager.com" té per objecte facilitar als usuaris informació que els permeti la resolució de problemes que ens trobem en el nostre dia a dia. La informació és en forma d’articles i poden venir acompanyats de vídeos, imatges i qualsevol altre tipus de contingut multimèdia. Aquest conjunt d’informació d’ara endavant "Continguts" seran revisats de forma estricta pels editors del Portal.

Ús dels continguts

L'ús de qualsevol servei del Portal atribueix la condició d'Usuari del mateix. L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts o serveis, o ambdós, oferts pel Titular serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

Amb caràcter general, per a l'accés als Serveis del Portal no serà necessari registrar-se com a usuari. No obstant això, l'ús de determinats serveis pot estar condicionat al Registre previ de l'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada al propi Servei.

L'Usuari es compromet a accedir al portal i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les Condicions d'Ús, així com la moral i els bons costums generalment acceptats. Així mateix, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb finalitats il·lícites, il·legals o constitutives de delicte, lesives de drets de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

El titular també es reserva el dret a efectuar les modificacions que cregui oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en que aquests es presenten i localitzen. A mode informatiu el Portal no publicarà Continguts que:

 • Versin sobre contingut ofensiu o discriminatori per raó de sexe, raça, religió o qualsevol altra circumstància social o personal.
 • Fomentin l’assetjament, l’odi o la violència física o psíquica, o siguin abusius o intimidatoris.
 • Siguin falsos o enganyosos, o promoguin o versin sobre activitats il·legals, immorals, atemptatòries contra l’ordre públic, abusives, amenaçadores, violentes, pornogràfiques, obscenes, injurioses, difamatòries o calumnioses.
 • Continguin informació que representi o creï un risc per a la privacitat o la seguretat de qualsevol persona.
 • Continguin informació que promogui la creació de virus informàtics o que en sí mateixos continguin virus o altres arxius nocius.
 • Impliquin activitats comercials i/o vendes sense el consentiment previ per escrit del Titular, como concursos, sortejos, publicitat, estructures piramidals, o altres.
 • Impliquin la transmissió de correu escombraries o l’enviament de missatges no sol·licitats de correu massiu.
 • Ofereixen pàgines d’accés restringit o pàgines o imatges ocultes.
 • Incloguin dades personals, inclosos la imatge o vídeo d’una altra persona sense comptar amb el corresponent consentiment.
 • Promoguin propaganda i/o símbols d’organitzacions inconstitucionals o il·legals.
 • Violin i promoguin la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge, drets comercials, drets contractuals o qualsevol altre dret de qualsevol persona o entitat.
 • Constitueixin o promoguin comportaments o actituds que suposin maltractaments a animals o persones.

L'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, missatges, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, programari, etc) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús. A títol enunciatiu, i en cap cas exclusiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés,, els seus proveïdors o tercers usuaris d'Internet.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i als tractats internacionals.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin sigut exclusivament concebudes a tal efecte.
 • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació.
 • No suplantar a altres Usuaris.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposo una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
 • No incloure a les nostres pàgines continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per les lleis de l'Estat espanyol, que introdueixin o incitin a actuar de forma il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars, que continguin informació falsa o caduca, que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor i a la intimitat personal, o que incorporin continguts o missatges violents o degradants.

Propietat intel·lectual

Queden reservats a favor del Titular tots els drets sobre els Continguts del Portal i sobre l'explotació del mateix.

En el cas en que els Continguts poguessin estar vulnerant drets de propietat intel·lectual o qualssevol altres drets de terceres parts, el Titular els retirarà del Portal o impedirà l’accés als mateixos si un òrgan competent així ho hagués declarat, tal i com estableix la normativa vigent.

Si qualsevol persona o entitat considera que els Continguts publicats en el Portal infringeixen els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, els seus drets a l’honor, la intimitat, la imatge o qualsevol altre dret, podrà comunicar-ho al Titular per qualsevol de les vies de contacte que figuren al Portal sol·licitant la seva retirada i aportant la informació següent:

 • Identificació dels drets protegits per la legislació vigent que es consideren violats.
 • Identificació dels Continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per a permetre al Titular ubicar el material dins del Portal.
 • Informació de les dades de contacte per a que el Titular pugui comunicar-se amb la persona o entitat afectada.
 • Una declaració en que la persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és certa i exacta i que és el titular dels drets presumptament vulnerat o que està autoritzat a actuar en nom d’aquest.
 • Còpia del DNI, passaport o altre document oficial que acrediti la seva identitat.

El Titular atendrà la petició i si considera que la persona o entitat denunciant té motius o causes justificades per a sol·licitar la retirada de tals Continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Portal de forma que no siguin accessibles per als usuaris.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El Titular no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis. Per tant, el Titular no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquest lloc web, i tampoc serà responsable de qualsevol dany derivat del seu ús.

El Titular no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, errades d'accés i falta de continuïtat del Portal i els seus serveis.

El Titular serà responsable exclusivament dels continguts generats i serveis prestats per sí mateix. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits que la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per a permetre el correcte ús dels serveis d'Internet prestats pel Titular. En qualsevol cas, l'eventual responsabilitat del Titular davant de l'Usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament de l'Usuari pel Titular, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

El Portal no es fa responsable de la possible aparició d'anuncis indexats en buscadors aliens al Portal, un cop aquests s'hagin donat de baixa de les nostres bases de dades.

El Titular no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions de dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al Portal. D'igual forma, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i serveis de tercers al Portal.

El Titular no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels continguts i serveis de tercers al Portal.

El Titular no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'ús negligent o malintencionat dels comptes de correu electrònic utilitzats per qualsevol tipus d'inserció, comunicació, gestió o actuació al Portal.

L'exoneració de la responsabilitat senyalada als paràgrafs anteriors serà d'aplicació en el cas que el Titular no tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació emmagatzemada sigui il·lícita o de que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si el tingués actuarà amb diligència per retirar les dades o continguts, o fer impossible l'accés a ells.

Conducta dels Usuaris

El Titular no garanteix que els Usuaris del Portal utilitzin els continguts i/o serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic ni les presents Condicions d'Ús. De la mateixa manera, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.

Dispositius tècnics d'enllaç textual

El Portal posa a disposició dels Usuaris (especialment habilitats a tal efecte) dispositius tècnics d'enllaç i eines de cerca que permeten als Usuaris l'accés a pàgines web titularitat d'altres entitats (enllaços textuals).

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts de les pàgines web enllaçades serà sota els seu exclusiu risc i responsabilitat, i exonera al Titular de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als que el client pugui accedir en les mateixes i en els directoris de cerca del Portal.

L'exoneració de la responsabilitat senyalada als paràgrafs anteriors serà d'aplicació en el cas que el Titular no tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació emmagatzemada sigui il·lícita o de que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si el tingués actuarà amb diligència per retirar les dades o continguts, o fer impossible l'accés a ells.

Protecció de dades personals

Abans de completar el registre al Portal, els Usuaris hauran de llegir i acceptar la Política de Privacitat del Portal.

Responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web al Portal

L’usuari que desitgi oferir Continguts del Portal a la seva pròpia pàgina web, podrà introduir en la mateixa un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d’inicu del Portal.

Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Portal podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i/o qualsevol altre signe distintiu de Com Fer Que única i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos pel Titular expressament.

L’usuari no podrà reproduir el Portal de cap manera en la seva pròpia pàgina web ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que rodegin el Portal o permetin visualitzar a través de direccions d’Internet diferents o conjuntament amb els continguts aliens al mateix, de manera que produeixi o pugui induir a erro o confusió en el públic sobre la procedència dels Continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveix per aprofitar la reputació i la marca de Com Fer Que o es faci de qualsevol altres mode prohibit per la legislació aplicable.

L’usuari que introdueixi l’enllaç al Portal no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre el Titular, sobre els seus integrants i/o clients ni sobre la qualitat dels Continguts oferts.

Les pàgines web en les que s’ofereixi l’enllaç al Portal, no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral o a les bones costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea de que el Titular recolza les idees, manifestacions o actuacions de dits usuaris o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada pel Titular.

Responsabilitat pels enllaços des del Portal a altres pàgines web

Amb l’objecte d’ajudar a l’usuari a buscar altres informacions o serveis d’interès, el Portal podrà incloure hípervincles o enllaços a altres lloc web en que no són propietat del Titular ni estan controlats per aquest. El Titular no controla els continguts, les condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix la responsabilitat alguna per aquests.

L’usuari reconeix i accepta que l’accés a altres llocs web no suposa que el Titular recomani o aprovi el contingut dels mateixos i que el Titular no serà responsable de les pèrdues o danys que l’usuari pogués sofrir a conseqüència de la disponibilitat dels mencionats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a la exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través de dits llocs web.

El Titular retirarà del Portal o impedirà l’accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d’un tercer sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal i com estableix la normativa vigent.

Duració i finalització

La prestació dels serveis i/o continguts del Portal té una duració indefinida. Sense perjudici de l'anterior, el Titular està facultat per donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació de serveis del Portal.

Llei i jurisdicció

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del Regne d'Espanya.

Diversos

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del Regne d'Espanya.

El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i/o als serveis oferts, sense necessitat de previ avís a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que puguin estar incomplint les presents Condicions d'Ús.

Amb caràcter general, per fer ús dels serveis del Portal, els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del Portal pels menors al seu càrrec.

El Titular del Portal es reserva el dret de modificar aquestes Condicions d'Ús per adequar-les a noves normatives o serveis.